INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1.     Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest on źródłem obowiązków dla Klientów serwisu Edume.pl.

2.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Sopocka Szkoła Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-512) pod adresem: ul. Inżynierska 78A, lok. 1-2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669779, NIP: 5862315709, REGON: 36678328600000, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych, zwana dalej „Administratorem”.

3.     W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

4.     Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś zainteresowany:

a.    otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści w serwisie, na przykład poprzez newsletter;

b.    otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy szkoleniowej, informacji na temat kursów, szkoleń lub innych wydarzeń, o których informacje zamieszcza Administrator;

c.    uczestnictwem w kursie, szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora;

d.    komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych (na przykład za pomocą czatu).

5.     W związku z powyższym Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 4. Dane te obejmować będą:  imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nazwę i adres miejsca zatrudnienia, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

6.     Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane osobowe, oraz zapewnia, że dane te są:

a.    przetwarzane zgodnie z prawem;

b.    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c.    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

7.     W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane osobowe innym podmiotom, takim jak na przykład:

a.    firmy kurierskie i pocztowe – w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego czy materiałów marketingowych i promocyjnych;

b.    firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych – w celu obsługi płatności za kursy on-line;

c.    podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe – w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści.

8.     Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa.

9.     Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, aby:

a.    obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe;

b.    obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu;

c.    dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty on-line;

d.    móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);

e.    komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).

10.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora prawo do:

a.    dostępu do danych osobowych;

b.    sprostowania danych osobowych w razie zauważenia nieprawidłowości lub błędów w tych danych;

c.    żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

d.    żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;

e.    przenoszenia danych osobowych do innych administratorów;

f.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem czynności, które zostały dokonane przed takim cofnięciem;

g.    wniesienia do sądu powszechnego na zasadach ogólnych powództwa z żądaniem odszkodowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych doprowadziło do wyrządzenia szkody.

11.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

12.  W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@edume.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.  Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

14.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15.  Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych możliwy jest poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem: kontakt@edume.pl, lub drogą listowną: Sopocka Szkoła Medyczna Sp. z o.o.., ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia.